Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• verhuurder: Gerard Huiden Verhuur B.V. te Tull en ‘t Waal;

• huurder: de contractpartij van Gerard Huiden Verhuur B.V.;

• huurperiode: de periode vanaf het moment van aanlevering door of namens verhuurder dan wel afhalen door of namens huurder tot aan het moment waarop het gehuurde door of namens de verhuurder is opgehaald, dan wel door of namens huurder is teruggebracht bij verhuurder.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst inzake huur en verhuur van zaken tussen verhuurder en huurder, waarop verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze huurvoorwaarden prevaleren boven de algemene leveringsvoorwaarden in situaties waar beide regels voor verschaffen. De algemene leveringsvoorwaarden vullen deze huurvoorwaarden aan voor omstandigheden waaromtrent deze huurvoorwaarden geen regels bevatten.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Verhuurder verbindt zich tegenover huurder het nader te vermelden materieel, c.q. vermelde materiaal aan huurder in huur af te staan. Huurder verbindt zich dit materiaal in huur te aanvaarden.

 

Artikel 4. Huurprijs; betaling; incassokosten

4.1 De huurprijs is exclusief BTW en transport-, service- en onderhoudskosten en overigens conform de door verhuurder gehanteerde tarievenlijst.

4.2 Indien het gehuurde gedurende een groter aantal uren per dag of per week wordt gebruikt dan is overeengekomen dient huurder verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen en is huurder de daarmee overeenstemmende hogere huurprijs aan verhuurder verschuldigd conform de door verhuurder gehanteerde tarievenlijst.

4.3 Verhuurder is gerechtigd tussentijds te factureren.

4.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum . Eventuele geschillen, ongeacht de strekking, ontslaan de huurder niet van zijn betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag. Bij verzuim van tijdige betaling van de huurprijs of een deel daarvan is de huurder direct een opeisbare rente verschuldigd van de wettelijke rente  per maand, waarbij een gedeelte van maand voor een volle maand wordt gerekend vanaf het ogenblik af dat de betaling had moeten geschieden, dus 14 dagen na factuurdatum. De niet betaling van een factuur binnen de daarvoor bestaande betalingstermijn heeft van rechtswege ten gevolge de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de huurder.

 

Artikel 5. Levering van het gehuurde en huurtermijn

5.1 Tenzij anders wordt overeengekomen zal verhuurder het gehuurde afleveren op de door huurder opgegeven plaats. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat die plaats goed bereikbaar is via de verharde weg en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het gehuurde.

5.2 Bij aflevering van het gehuurde materieel dient dit door de huurder onverwijld op voltalligheid, kwaliteit en deugdelijkheid gecontroleerd te worden.

5.3 Indien de huurder eventuele gebreken niet binnen 7 dagen na ontvangst door huurder, schriftelijk of mondeling aan de verhuurder mededeelt, geldt het gehuurde materieel als voltallig en in goede orde geaccepteerd.

5.4 Huurder is ook gedurende vakanties, erkende feestdagen, roostervrije dagen, regen en vorstverlet, of werkstaking de normale huur verschuldigd, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5 Indien de huur voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huur door mondelinge of schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant met inachtname van een opzegtermijn van minimaal  2 werkdagen.

5.6 Huurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de huur niet te verlengen.

5.7 Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van verhuurder alsmede de reparatietijd die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder, worden als normale huur tijd beschouwd.

 

Artikel 6. Verplichtingen van huurder

6.1 Huurder is verplicht het gehuurde als een goed huisvader, overeenkomstig zijn bestemming en zorgvuldig te gebruiken. In geen geval zal huurder het vermogen van het ‘ingehuurd vermogen’ overschrijden. Goed huisvaderschap is te meten aan het materieel verantwoord in te zetten zoals het bedoeld is en voldoende maatregelen te nemen om diefstal, schade en letsel aan mens machine en omgeving te voorkomen.

6.3 Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan het gehuurde weder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, te bezwaren, te vervreemden, en te (laten) demonteren en/of repareren.

6.4 Het is huurder niet toegestaan het verhuurde te vervoeren naar een andere plaats dan de overeengekomen plaats van aflevering.

6.5 Verhuurder is bevoegd gedurende de huur tijd de toestand van  het gehuurde en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. Huurder dient er voor te zorgen dat verhuurder of dienst gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend. 

6.6 Indien derden enig recht op het gehuurde willen vestigen of doen gelden of indien sprake is van schade aan het gehuurde, dan wel omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, is huurder verplicht verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen.

6.7 Huurder is aansprakelijk voor alle schade (waaronder tevens wordt verstaan; schade ontstaan door toedoen van derden en gevolgschade) ontstaan door of aan het gehuurde gedurende de huurperiode.

6.8 Overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel is huurder, indien het gehuurde door huurder niet in dezelfde staat wordt geretourneerd als waarin hij het gehuurde aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen, aansprakelijk voor alle in dit kader door verhuurder gemaakte kosten (zoals reparatie en reinigingskosten), onverminderd de overigens aan verhuurder toekomende rechten.

6.9 In geval van vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Huurder is verplicht verhuurder volledig schadeloos te stellen. In geval van vermissing, diefstal, of tenietgaan van het gehuurde dient huurder aan verhuurder de vervangingswaarde van het gehuurde te betalen.

 

6.10 Indien het gehuurde niet aan het einde van de huurperiode aan verhuurder is geretourneerd heeft verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huurprijs en is huurder overigens gehouden alle daardoor veroorzaakte schade aan verhuurder te vergoeden.

6.11 Huurder dient zelf voor een aansprakelijkheid/diefstal verzekering te zorgen.

 

Artikel 7. Onderhoud; reparaties

7.1 De kosten van brandstofgebruik en van het dagelijks onderhoud van het gehuurde komen voor rekening van huurder.

7.2 Verhuurder onderhoud de machines volgens offerte. Kosten van het gehuurde welke het gevolg zijn van normale gebruiks-slijtage zijn voor rekening van verhuurder, met dien verstande dat de kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel inclusief arbeidsloon. Indien de reparatietijd langer dan 1 dag is, wordt de huur gestopt tot de reparatie voltooid is.

Mankementen dienen terstond aan verhuurder te worden gemeld.

7.3 Verhuurder heeft het recht om een gehuurd materieel tijdens de huurperiode te vervangen door een gelijkwaardig materieel, zonder dat dit huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

7.4 Verhuurder is gerechtigd te huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen indien naar verhuurder mening het gehuurde wordt verwaarloosd of ondeskundig wordt gebruikt. c.q indien de huurder ondanks verhuurders schriftelijke aanmaning tot nakoming een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst/huurvoorwaarden niet nakomt, e.e.a als nader omschreven in artikel 9. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid verhuurder

8.1.Verhuurder is aansprakelijk voor schade die Huurder lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verhuurder toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Verhuurder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

8.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst; Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen; Opzichtschade.

8.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schaden en kosten op grond van verlate levering of verlaat ophalen van het gehuurde.

 

Artikel 9. Ontbinding ; terugneming en terug levering

9.1 Er wordt overgegaan tot onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan verhuurder omstandigheden ter kennis komen die verhuurder goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- in geval van faillissement of surseance van betaling van huurder;

- indien huurder anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is verhuurder bevoegd de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde terug te nemen, één en ander onder gehoudenheid van huurder de hierdoor door verhuurder geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan verhuurder toekomende rechten. Huurder is gehouden aan het terugnemen van het gehuurde door verhuurder zijn volledige medewerking te verlenen.

9.2 Indien zich één of meer van de in lid 1 van dit artikel omschreven gevallen mocht voordoen is huurder verplicht verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen.

9.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.4 heeft verhuurder het recht in geval van niet voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van verhuurder uit de huurovereenkomst/huurvoorwaarden – waarin huurder tot nakoming van zijn verplichtingen op grond van de huur/ huurvoorwaarden wordt genoemd – geeft verhuurder het recht de huurprijs en/of eventueel huurders achterstallige financiële verplichtingen onmiddellijk op te eisen en de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat rechtelijk tussenkomst is vereist, onverminderd verhuurders recht op schadevergoeding.

9.4 Huurder is verplicht om na afloop van de huurtermijn het gehuurde, gereinigd en compleet terug te bezorgen bij verhuurder. Indien het retourtransport verzorgd moet worden door verhuurder dient het materiaal  3  werkdagen voor einde van de huurtermijn mondeling of schriftelijk afgemeld te worden door de huurder. Het transport van huurder naar opslag van de verhuurder, inclusief het laden en lossen komen voor rekening en risico van huurder.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen bij verhuurder of bij bedrijven waarvan verhuurder voor de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verhuurder afhankelijk is, de omstandigheid dat verhuurder een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, overheidsmaatregelen die verhuurder verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen en bovenmatig ziekteverzuim en algemene vervoersproblemen.

10.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van verhuurder opgeschort.

10.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.4 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen huurder en verhuurder is het Nederlands recht van toepassing.


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Copyright Gerard Huiden Verhuur B.V. 2022